Telefony alarmowe
Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer

Kontakt

 SM „Kolejarz”
 ul. Braci Gierymskich 1
 76-200 Słupsk
 tel. 059 8433288
 sekretariat@kolejarz.slupsk.pl

 Biuro czynne:
 Poniedziałek : 7.00 - 17.00
 Wtorek - Piątek : 7.00 - 15.00

Historia Spółdzielni

Historia oraz perspektywy rozwoju

Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku

Za datę powstania Spółdzielni przyjmuje się datę Walnego Zebrania Założycielskiego, które odbyło się w dniu 29 stycznia 1959 r. W zebraniu tym uczestniczyło 35 założycieli – pracowników węzła PKP w Słupsku, którzy uchwalili i podpisali pierwszy Statut Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku przy DOKP w Szczecinie oraz wybrali Zarząd i Radę Nadzorczą. Była to pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Słupsku. Członkiem założycielem, członkiem pierwszego Zarządu oraz członkiem drugiej Rady Nadzorczej, powołanej w dniu 22 lutego 1960 r. był Seweryn Zwolan, który jest również członkiem Rady Nadzorczej w ostatnich dwóch kadencjach, obejmujących lata 2002 – 2006 oraz 2006 – 2010.

Pierwszym prezesem Zarządu Spółdzielni został Mikołaj Buciarski, a przewodniczącym Rady została Helena Jachimiak. W dniu 16 kwietnia 1959 r. Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Słupsku pod numerem 434, a 25 sierpnia 1959 r. uchwałą Zarządu Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie Spółdzielnię przyjęto na członka Związku i wpisano do ogólnopolskiego rejestru spółdzielni mieszkaniowych pod numerem 946.

W dniu 08 kwietnia 1963 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia członków przekształcono Spółdzielnię z pracowniczej, przyjmującej w swoje szeregi wyłącznie pracowników węzła PKP, w powszechną. Od tej pory jej członkami mogli być wszyscy zainteresowani otrzymaniem mieszkania w tej Spółdzielni. Zmiana ta spowodowała szybki nabór członków i dynamiczny rozwój Spółdzielni, mający znaczny wpływ na rozwój budownictwa mieszkaniowego w Słupsku.

W dniu 05 października 1965 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni powołała na stanowisko prezesa Spółdzielni urzędującego do czerwca 2008 roku Tadeusza Móla. Od 27 czerwca 2008 r. prezesem Spółdzielni jest Tomasz Pląska.

Następną ważną datą w działalności Spółdzielni był 12 czerwiec 1972 r., kiedy to zmieniono jej nazwę z Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” na Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolejarz” oraz zmieniono Statut w kwestii rozszerzenia uprawnień członków do nabywania mieszkań spółdzielczych na zasadach własnościowych.

Ważnym w działalności Spółdzielni był także 1975 rok, w którym decyzja o nowym podziale administracyjnym kraju (utworzono 49 województw) spowodowała osłabienie samorządności w spółdzielniach mieszkaniowych. Mieszkania budowane przez Spółdzielnię tylko w niewielkiej części przeznaczane były dla członków (w latach 1976-82 tylko 43 %), co spowodowało poważne zaległości w terminowej realizacji przydziałów, a okres oczekiwania na mieszkanie wydłużył się do 14 – 15 lat. Dążenia działaczy spółdzielczych wspierane przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego oraz presja społeczna członków doprowadziły do uchwalenia przez Sejm w dniu 16 września 1982 r. ustawy „Prawo spółdzielcze”. Ten ważny dokument pozwolił na przywrócenie samodzielności i samorządności w spółdzielniach mieszkaniowych, co z kolei wpłynęło pozytywnie na ich rozwój gospodarczy, a tym samym pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, socjalnych i kulturalnych mieszkańców.

Pierwsze efekty mieszkaniowe w ilości 24 mieszkań Spółdzielnia uzyskała w 1960 r., w budynku przy ul. Mikołajskiej 2. W latach 1960 - 1965 wybudowano łącznie 121 mieszkań. W budynkach tych oprócz mieszkań znalazły również miejsce placówki handlowo – usługowe. W latach 1966-1968 z inicjatywy Spółdzielni powstało pierwsze zwarte osiedle mieszkaniowe „Nadrzecze”. W osiedlu tym wybudowano 306 mieszkań, pawilony handlowo – usługowe i pierwszy klub osiedlowy, w którym prowadzono w szerokim zakresie działalność społeczno – wychowawczą i kulturalną wśród członków mieszkańców osiedla.

Drugim osiedlem było os. „Zatorze”, gdzie wybudowano i przekazano członkom Spółdzielni 480 mieszkań, placówki handlowo – usługowe, punkt opieki nad dzieckiem oraz klub osiedlowy „Parnas”. W 1980 r. w ramach rejonizacji działalności poszczególnych spółdzielni osiedle to zostało przekazane SSM „Czyn”.

Następne duże osiedle w całości zrealizowane dla SM „Kolejarz” to os. „Piastów”. W latach 1973-81 wybudowano na tym osiedlu 1.700 mieszkań, pawilony handlowo – usługowe, restaurację, dwa punkty opieki nad dzieckiem, dwa mini przedszkola, zaplecze remontowe Spółdzielni oraz duży obiekt, w którym m.in. prowadzi swoją działalność Słupski Ośrodek Kultury, biblioteka oraz mieszczą się biura SM „Kolejarz”. W latach 1977 - 1978 wybudowano 11 domków jednorodzinnych przy ul. Pogodnej.

Obecnie największym osiedlem Spółdzielni jest os. „Niepodległości”, którego budowę rozpoczęto w 1978 r. Do 2009 r. Spółdzielnia wybudowała w tym osiedlu 4.819 mieszkań, 146 domków jednorodzinnych, przychodnię lekarską, aptekę, bar, pawilony handlowo – usługowe, zaplecze remontowe Spółdzielni, klub osiedlowy „Kwadrat”. W osiedlu tym Spółdzielnia wybudowała również dwie szkoły podstawowe oraz przedszkole, po zakończeniu inwestycji obiekty te zostały przekazane oświacie.

Prowadzone systematycznie przez Spółdzielnię roboty remontowe zapobiegają dekapitalizacji zasobów i podnoszą ich standard. W latach 1993 - 1996 opomiarowano kompleksowo instalację centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach, a w latach 1994 - 2005 ocieplono ściany zewnętrzne i stropodachy 109 budynków mieszkalnych oraz wszystkich obiektów handlowo – usługowych Spółdzielni. Poniesione nakłady na termomodernizację przynoszą duże efekty ekonomiczne. W 2008 r. średni koszt ogrzewania lokalu wyniósł 1,34 zł/m2 w rozliczeniu na 12 miesięcy. Dla porównania ryczałtowa cena urzędowa za centralne ogrzewanie w drugiej połowie 1997 r. wynosiła 2,13 zł/m2. Z powyższego zestawienia wynika, że po 11 latach opłata za centrale ogrzewania jest niższa o 37%, pomimo postępującego wzrostu cen energii cieplnej. Obecnie największe straty energii cieplnej spowodowane są nieszczelnością stolarki okiennej. W związku z powyższym zużycie energii cieplnej na potrzeby c.o. w kolejnych latach będzie uzależnione od wymiany starej stolarki okiennej. Spółdzielnia dofinansowuje wymianę stolarki okiennej w budynkach starszych niż 15-letnie, a w budynkach 30-letnich i starszych stolarka okienna jest wymieniana przez Spółdzielnię w ramach planu remontów, na zasadach określonych w stosownym regulaminie.

Obecnie S.M. „Kolejarz” jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Słupsku. Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na terenach trzech osiedli tj. „Niepodległości”, „Piastów” i „Nadrzecze – Śródmieście”.

SM „Kolejarz” wg stanu na dzień 31.12.2008 r. zrzeszała 6.943 członków. Powierzchnia całości zasobów eksploatowanych przez Spółdzielnię to 398.676 m2 w tym 6.978 mieszkań o powierzchni 368.947 m2, powierzchnia lokali handlowo – usługowych i garaży 29.729 m2. Zasoby eksploatowane przez Spółdzielnię to: 132 budynki wielorodzinne i 6 domków jednorodzinnych, w których zamieszkuje 16.895 osób, oraz 74 pawilony handlowo- usługowe i 384 garaże.

W 2007 r. Spółdzielnia nabyła teren o powierzchni ok. 4,9 ha w Bierkowie, w Gminie Słupsk, pod zabudowę wielorodzinną. Koncepcja zabudowy tego terenu zakłada lokalizację 12 budynków z 444 mieszkaniami o łącznej powierzchni użytkowej ok. 27.000 m2, z lokalizacją większości miejsc postojowych w podziemiu. Obecnie prowadzone są prace projektowe dla tego terenu.

Spółdzielnia posiada również teren pomiędzy ul. 11 Listopada, a ul. Rzymowskiego, na którym będzie możliwa realizacja budynku mieszkalnego o wysokości do XI kondygnacji.

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 15 grudnia o spółdzielniach mieszkaniowych, narzuca wiele zmian organizacyjnych. Część uregulowań zawartych w tej ustawie Trybunał Konstytucyjny uznała za niezgodne z konstytucją. To powoduje częste zmiany tego aktu prawnego i wprowadza wiele chaosu w spółdzielniach mieszkaniowych. Realizując obowiązki wynikające z w/w ustawy Spółdzielnia dokonała podziału zasobów na nieruchomości. W związku z podziałem zasobów na nieruchomości i wykupem gruntu na własność osoby uprawnione mają możliwość dokonywania przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Według stanu na 31.12.2008 r. już 2.235 lokali oraz 152 domki jednorodzinne uzyskało status odrębnej własności.

W uznaniu dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego Spółdzielnia została odznaczona przez:

- Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego - złotą honorową odznaką;

- Wojewódzką Radę Narodową - odznaką za zasługi dla rozwoju Województwa Słupskiego

Szczególnie cenimy sobie Medal za działalność na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego miasta Słupska, nadany przez Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne.

Otrzymaliśmy też wiele dyplomów i pucharów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku

Aktualności

O możliwości podglądu naliczenia opłat za lokal mieszkalny i/lub garaż oraz kartoteki opłat on-line

SM "Kolejarz" informuje , że istnieje możliwość podglądu naliczenia opłat za lokal mieszkalny i/lub garaż oraz kartoteki opłat poprzez internet.

więcej
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
Dowiedz się więcej tutaj ×