Telefony alarmowe
Wymagane technologie: JavaScript i FlashPlayer

Kontakt

sekretariat@kolejarz.slupsk.pl

          SM „Kolejarz” 

   ul. Braci Gierymskich 1 

         76-200 Słupsk 

        tel. 59 8433288 

_________________________

 Biuro czynne:

Poniedziałek :     

            7:00 - 16:00 

Wtorek - Piątek :

           7:00 - 15:00

___________________________

    Dane kontaktowe IODO 
 e-mail: iodo@kolejarz.slupsk.pl
    telefon: (59) 843 32 88

Historia Spółdzielni

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku

Za datę powstania Spółdzielni przyjmuje się datę Walnego Zebrania Założycielskiego, które odbyło się w dniu 29 stycznia 1959 r. W zebraniu tym uczestniczyło 35 założycieli – pracowników węzła PKP w Słupsku, którzy uchwalili i podpisali pierwszy Statut Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku przy DOKP w Szczecinie oraz wybrali Zarząd i Radę Nadzorczą. Była to pierwsza spółdzielnia mieszkaniowa w Słupsku.

Pierwszym prezesem Zarządu Spółdzielni został Mikołaj Buciarski, a przewodniczącym Rady Nadzorczej została Helena Jachimiak. W dniu 16 kwietnia 1959 r. Spółdzielnia została zarejestrowana w Sądzie Powiatowym w Słupsku pod numerem 434, a 25 sierpnia 1959 r. uchwałą Zarządu Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie Spółdzielnię przyjęto na członka Związku i wpisano do ogólnopolskiego rejestru spółdzielni mieszkaniowych pod numerem 946.

W dniu 08 kwietnia 1963 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia członków przekształcono Spółdzielnię z pracowniczej, przyjmującej w swoje szeregi wyłącznie pracowników węzła PKP, w powszechną. Od tej pory jej członkami mogli być wszyscy zainteresowani otrzymaniem mieszkania w tej Spółdzielni. Zmiana ta spowodowała szybki nabór członków i dynamiczny rozwój Spółdzielni, mający znaczny wpływ na rozwój budownictwa mieszkaniowego w Słupsku.

Pierwsze trzy budynki zostały przekazane Spółdzielni w latach 1960 – 1963: Mikołajska 2 – 24 mieszkania, Łukasiewicza 5 – 18 mieszkań i Stary Rynek 1 – 20 mieszkań oraz lokale handlowo-usługowe w parterze. Natomiast w 1965 r. powstał pierwszy budynek wybudowany przez Spółdzielnię - przy ul. Kołłątaja 19 – 59 mieszkań. Pierwsze biuro Spółdzielni było w budynku przy ul. Łukasiewicza 5. Kolejne lokalizacje biur Zarządu Spółdzielni to Stary Rynek 1, Piekiełko 12, Romera 3 i obecnie Braci Gierymskich 1.

W dniu 05 października 1965 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni powołała na stanowisko prezesa Spółdzielni urzędującego przez ponad 43 lata, do 26 czerwca 2008 roku Tadeusza Móla. Od 27 czerwca 2008 r. prezesem Spółdzielni jest Tomasz Pląska.

Następną ważną datą w działalności Spółdzielni był 12 czerwiec 1972 r., kiedy to zmieniono jej nazwę z Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” na Spółdzielnię Mieszkaniową „Kolejarz” oraz zmieniono Statut w kwestii rozszerzenia uprawnień członków do nabywania mieszkań spółdzielczych na zasadach własnościowych.

Ważnym w działalności Spółdzielni był także 1975 rok, w którym decyzja o nowym podziale administracyjnym kraju (utworzono 49 województw) spowodowała osłabienie samorządności w spółdzielniach mieszkaniowych. Mieszkania budowane przez Spółdzielnię tylko w niewielkiej części przeznaczane były dla członków (w latach 1976-82 tylko 43 %), co spowodowało poważne zaległości w terminowej realizacji przydziałów, a okres oczekiwania na mieszkanie wydłużył się do 14 – 15 lat. Dążenia działaczy spółdzielczych wspierane przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego oraz presja społeczna członków doprowadziły do uchwalenia przez Sejm w dniu 16 września 1982 r. ustawy „Prawo spółdzielcze”. Ten ważny dokument pozwolił na przywrócenie samodzielności i samorządności w spółdzielniach mieszkaniowych, co z kolei wpłynęło pozytywnie na ich rozwój gospodarczy, a tym samym pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, socjalnych i kulturalnych mieszkańców.

W latach 1966-1968 z inicjatywy Spółdzielni powstało pierwsze zwarte osiedle mieszkaniowe „Nadrzecze”. W osiedlu tym wybudowano 306 mieszkań, pawilony handlowo – usługowe i pierwszy klub osiedlowy, w którym prowadzono w szerokim zakresie działalność społeczno – wychowawczą i kulturalną wśród członków mieszkańców osiedla.

Drugim osiedlem było os. „Zatorze”, gdzie wybudowano i przekazano członkom Spółdzielni 480 mieszkań, placówki handlowo – usługowe, punkt opieki nad dzieckiem oraz klub osiedlowy „Parnas”. W 1980 r. w ramach rejonizacji działalności poszczególnych spółdzielni osiedle to zostało przekazane SSM „Czyn”.

Następne duże osiedle w całości zrealizowane dla SM „Kolejarz” to os. „Piastów”. W latach 1973-81 wybudowano na tym osiedlu 1.700 mieszkań, pawilony handlowo – usługowe, restaurację, dwa punkty opieki nad dzieckiem, dwa mini przedszkola, zaplecze remontowe Spółdzielni oraz duży obiekt, w którym m.in. prowadzi swoją działalność Słupski Ośrodek Kultury, biblioteka oraz mieszczą się biura SM „Kolejarz”. W latach 1977 - 1978 wybudowano 11 domków jednorodzinnych przy ul. Pogodnej.

Obecnie największym osiedlem Spółdzielni jest os. „Niepodległości”, którego budowę rozpoczęto w 1978 r. Spółdzielnia wybudowała w tym osiedlu 4.819 mieszkań, 146 domków jednorodzinnych, przychodnię lekarską, aptekę, bar, pawilony handlowo – usługowe, zaplecze remontowe Spółdzielni, klub osiedlowy „Kwadrat”. W osiedlu tym Spółdzielnia wybudowała również dwie szkoły podstawowe oraz przedszkole, po zakończeniu inwestycji obiekty te zostały przekazane oświacie.

S.M. „Kolejarz” jest największą spółdzielnią mieszkaniową w Słupsku. Zasoby Spółdzielni zlokalizowane są na terenach w/w

trzech osiedli tj. „Niepodległości”, „Piastów” i „Nadrzecze – Śródmieście”.

SM „Kolejarz” wg stanu na dzień 31.12.2018 r. zrzeszała 7 940 członków. Powierzchnia całości zasobów eksploatowanych przez Spółdzielnię to 393 844 m2 w tym 6.964 mieszkań o powierzchni 367 254 m2, powierzchnia lokali handlowo – usługowych i garaży 26 591 m2. Zasoby eksploatowane przez Spółdzielnię to: 132 budynki wielorodzinne i 1 domek jednorodzinny, w których zamieszkuje 13 156 osób, 35 nieruchomości zabudowanych pawilonami handlowo-usługowymi oraz 384 garaże.

Prowadzone systematycznie przez Spółdzielnię roboty remontowe zapobiegają dekapitalizacji zasobów i podnoszą ich standard. W latach 1993 - 1996 opomiarowano kompleksowo instalację centralnego ogrzewania we wszystkich budynkach, a w latach 1994 - 2005 ocieplono ściany zewnętrzne i stropodachy 109 budynków mieszkalnych oraz wszystkich obiektów handlowo – usługowych Spółdzielni.

W latach 2011 - 2016 r. Spółdzielnia zrealizowała w porozumieniu z dostawcą ciepła, program wykonania instalacji centralnie ciepłej wody w 26 budynkach, w których jest 1 730 lokali. Wartość wykonanych robót: 4 392 623 zł. Do końca 2014 r. istniała możliwość otrzymania dotacji na te roboty jako na zadanie z ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wartość otrzymanej przez Spółdzielnię dotacji: 274 979 zł.

W dniu 15.12.2000 r. sejm uchwalił ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, która jako ustawa lex specjalis wprowadziła szczegółowe unormowania dla spółdzielni mieszkaniowych, wyłączające stosowanie w spółdzielniach mieszkaniowych niektórych przepisów prawa spółdzielczego. Powyższe unormowania zrewolucjonizowały funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych. Od początku przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych były w wielu miejscach niejasne, nieprecyzyjne i często niezgodne z konstytucją, co zostało potwierdzone przez Trybunał Konstytucyjny. Ustawa ta była wielokrotnie nowelizowana, częste nowelizacje wprowadzają wiele chaosu, a sama ustawa jest coraz mniej spójna. Funkcjonowanie spółdzielni mieszkaniowych w tym stanie prawnym jest utrudnione.

Realizując obowiązki wynikające z w/w ustawy Spółdzielnia dokonała podziału zasobów na nieruchomości. W związku z podziałem zasobów na nieruchomości i wykupem gruntu na własność osoby uprawnione mają możliwość dokonywania przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu w prawo odrębnej własności. Według stanu na 31.12.2018 r. już 3 566 lokali mieszkalnych uzyskało status odrębnej własności lokalu.

W uznaniu dla rozwoju budownictwa mieszkaniowego Spółdzielnia została odznaczona przez:

- Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego - złotą honorową odznaką;

- Wojewódzką Radę Narodową - odznaką za zasługi dla rozwoju Województwa Słupskiego

Szczególnie cenimy sobie Medal za działalność na rzecz rozwoju społeczno – kulturalnego miasta Słupska, nadany przez Słupskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne.

Otrzymaliśmy też wiele dyplomów i pucharów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Słupsku

Aktualności

O możliwości podglądu naliczenia opłat za lokal mieszkalny i/lub garaż oraz kartoteki opłat on-line

SM "Kolejarz" informuje , że istnieje możliwość podglądu naliczenia opłat za lokal mieszkalny i/lub garaż oraz kartoteki opłat poprzez internet.

więcej
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies.
Dowiedz się więcej tutaj ×